[ad_1]


Hypelyrix , mame beat
Won nti ase3 a, d33de

Gangsters no dey fall in love
Cuz ibi love wey dey kill gangster
Shoot your shot
Ma time dey work faster
U see me wey adey bore
M3ntu mefo, mea m3sua nyansa
S3 me ni wo k) school na s3 ma b)n aa
3nkyer3 s3 y3 nyin a menya sika
Allahamduillah
Enter the zongo, ask about me if you don’t know oo
Y3n na y3kyer3 mo nea 33k) oo
Suulianki d33go

When we were we (where wer you?)
Wonnbu mea me nfa wo ny3 hwee ,
Na wo baa dab3n ? , who born you ?
W’ani afira anaa y3nka nkyer3 wo ?
Wh3 me style !!
Buunjii !!
See ma wrist and my watch
Buunjii !!
See ma shoes and na bag
Buunjii !!
Think twice before you chat me

Cuz am okayyyyy okay
Ag3d33 me adey okay
Look at me am so okay
Aaahhh !!!! Okay
Okay okay ……okay
Ag3d33 me adey okay
Look at me am so okay
Aaahhh!!!! Okay
Ah

CHECK THIS  Lyrics: Burna Boy – Last Last

Rasta man say he never see a gal like me
Na me body no y3ne d3 den wee
)y3 vegetarian nti )se mey3 sweet tes3 vegetable
Rasta boa )we meat
Me tuu kwan kakra bi hw3 s3nea me color aba
Fresh !! as3 mey3 dada ba !
Gal so fresh n3y3 hwana ba ?
Gyae, 3t) da bi aa, 3k)m nkoaa
Me nsa so ntapo
Chains a 3gugu mekom meky3n dance hall king
Y3te fie a y3we kako, nanso y3 pue ab)nten a
3h) na y33k)b) mo high key
Obi hu mea, 3y3 no s3 m’ad)ste ……. aahh ..
Y33tw3n me s3 me mb3 sorte aaahh..
Y3se boafo) y3na oo nso boafo) b3na no
Na gals ashada ma w’ashocke , woa wob3 checki

Buunjii !!
See ma wrist and ma watch
Buunjii !!
See ma shoes and ma bag
Buunjii !!
Think twice before you chat me

…….cuz
Am okayyyy Okay
Ag3d33 me adey okay
Look at me and say okay
Aaahhhh !!!
Okay
Okay … okayyyy Okay
Ag3d33 na adey okay
Look at me and say okay
Aaaaahhh !!!
Okay

CHECK THIS  Mzvee ft. Bella Shmurda - Abeg Lyrics

….cuz am okayyyyy okay
Ag3d33 me adey okay
Look at me and say okay
Aaaahhh !!!
Okay
Okay okayyyy okay
Ag3d33 me adey okay
Look at me and say okay
Aaaahhhh !!!
Okay[ad_2]

Source link